Hjem
Dating for aktive mennesker over 50
Hjem Suksesshistorier Hvordan fungerer det?

GENERELLE VILKÅR

versjon 2.0.1
50plusmatch.no
Molenstraat 18 A
2513 BK Den Haag
The Netherlands

ARTIKKEL 1: DEFINISJONER

I de generelle vilkårene har vi nevnt noen begreper som har følgende betydning i denne artikkelen:

1.

Serviceytelse: 50plusmatch's serviceytelse er beskrevet i artikkel 2 og i artikkel 4 under de generelle vilkårene

2.

Medlemmet : er en fysisk person, som er en kunde som bruker tjenestene til 50plusmatch.

3.

Medlemskap: avtalen mellom 50plusmatch og medlemmet som er basert på hvordan medlemmet kan bruke tjenesten.

4.

50plusmatch: MatchMedia B.V. har sitt hjemsted i Rotterdam, Nederland.

5.

Skriftlig : skriftlig skal i disse generelle vilkårene også bety kommunikasjon via: e-post, annen form for form elektronisk kommunikasjon, faks eller en hvilken som helst annen form for kommunikasjon.

6.

Hjemmeside: www.50plusmatch.no eller en av websidene som 50plusmatch eller noen andre sider som blir brukt for å utføre 50plusmatch.no sine tjenester.

ARTIKKEL 2: GENERELL ANVENDELSE

1.

50plusmatch er et servicefirma, som via sine hjemmesider tilbyr medlemmene muligheten for å komme i kontakt med hverandre.

2.

Disse generelle vilkårene gjelder for 50plusmatch's brukere og er en integrert del av medlemskapet.

3.

Andre vilkår, tillegg eller endringer i de generelle vilkårene, utgjør kun en del av forholdet mellom partene, dersom begge parter skriftligt har inngått en avtale.

4.

Det er et faktum at bestemmelse (eller deler) av disse generelle vilkårene ikke gjelder, dersom de forhindrer bruken av de øvrige bestemmelser.

ARTIKKEL 3: REGISTERING, MEDLEMSKAP

1.

Påmeldingen av et medlem skjer ved at vedkommende legger sin profil ut på hjemmesiden til 50plusmatch

2.

Et medlem kan ikke registrere seg flere ganger (heller ikke under et annet navn). 50plusmatch har en uttrykkelig rett til å fjerne dobbeltregistreringer eller, såfremt 50plusmacth har en begrunnet mistanke om, at der er snakk om dobbelt registrering, og blokkere disse.

3.

50plusmatch vil bekrefte registeringen ved å sende en e-post til medlemmet. Medlemskapet opprettes i det øyeblikk medlemmet samtykker i mailbekreftelsen, der det blir anvist til en link som bekrefter medlemskapet.

4.

Medlemmet har valget mellem gratis eller fullstendig medlemskap. Det fullstendige medlemskapet byr på flere muligheter enn et gratis medlemskap. De forskellige valgmulighetene samt prisen på et fullstendig medlemskap er forklart på hjemmesiden.

5.

Medlemskapet er personlig og kan derfor ikke overdras til en tredjeperson. I tilfelle 50plusmatch blir oppmerksom på at en tredjeperson anvender et medlemskap eller i tilfeller der det oppstår sterk mistanke om at en tredjeperson bruker medlemskapet, har 50plusmatch rett til å øyeblikkelig avslutte medlemskapet. 50plusmatch vil skriftligt informere medlemmet om avsluttningen.

6.

Tillegg eller endringer av medlemskapet blir først bindende etter skriftlig bekreftelse fra 50plusmatch

ARTIKKEL 4: SERVICEYTELSE

1.

Et medlem kan på hjemmesiden møte og kontakte andre medlemmer, dermed kan det oppstå vennskap. 50plusmatch bringer kun medlemmer i kontakt med hverandre. Vi oppfyller kun rollen som mellomledd og kan derfor ikke stilles til ansvar for et medlems/medlemmers oppførsel eller skader som oppstår ved vennskap.

2.

50plusmatch har opprettet hjemmesiden med den største omhu. All informasjon på hjemmesiden vedrørende medlemmets profil eller de beskjeder, som er skrevet, stammer fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at profilen/beskjedene er korrekte.

3.

Med hensyn til serviceytelsen kan 50plusmatch ikke garantere at:

A.

opplysningene på hjemmesiden er korrekte, fullstendige, egnende, aktuelle og ikke rettsstridige;

B.

hjemmesiden fungerer uavbrutt og/eller virker fri for virus, trojanske hester og andre feil/eller mangler og at disse feil kan rettes (i tide);

C.

at 50plusmatch systemet kan ikke (vil) bli brukt urettmessig av en tredje person;

4.

50plusmatch har rett til å lukke hjemmesiden (midlertidig) eller begrense bruken av hjemmesiden. Hvis det for eksempel - men ikke utelukkende - er nødvendig å vedlikeholde eller tilpasse hjemmesiden, vil disse endringene forekomme, uten at medlemmet får noen som helst rett til skadegodtgørelse fra 50plusmatch. Så vidt det er mulig vil 50plusmatch meddele den midlertidige lukkingen eller begrensningen på hjemmesiden innen de forekommer.

5.

50plusmatch forbeholder seg retten til å forkorte og/eller endre en profiltekst og beskjeder som er lagt ut på hjemmesiden. 50plusmatch forbeholder seg dessuten retten til å avvise eller fjerne en profil og/eller en beskjed fra hjemmesiden uten at det utløser rett til skadegodtgørelse til medlemmet. 50plusmatch er likeledes berettiget til å avvise, fjerne eller tilpasse bilder, som medlemmet har lagt ut, uten at det utløser medlemmets rett til skadegodtgørelse.

6.

Eliminering av en profil og/eller beskjed vil bl.a. kunne finne sted i følgende tilfelle:

A.

profilen og/eller beskjeden er feil eller ufullstendig;

B.

profilen og/eller beskjeden krenker tredjeparts rettigheter;

C.

profilen og/eller beskjeden er i strid med de generelle betingelsene;

D.

profilen og/eller beskjeden er i strid med god moral eller imot Nederlandsk lov og eller formodninger.

ARTIKKEL 5: MEDLEMMETS FORPLIKTELSER

1.

Medlemmet garanterer, at alle opplysninger gitt ved påmeldningen eller på annet vis til bruk i forbindelse med serviceytelsen er fullstendige, korrekte og aktuelle og ikke krenker tredjeparts rettigheter.

2.

Medlemmet garanterer at kun han/hun selv vil bruke servicen og medlemskapet.

3.

Medlemmet garanterer, at han/hun er myndig og har lovmessig myndighet til bruke 50plusmatch sin service.

4.

Medlemmet garanterer at han/hun er singel.

5.

Medlemmet garanterer, at han/hun er ubundet.

6.

Medlemmet skal være ansvarlig for at innholdet i profilen og de beskjeder som kommer fra medlemmet stemmer overens med virkeligheten og derfor er korrekte, fullstendige og i overensstemmelse med 50plusmatch sine gjeldende krav.

7.

Medlemmet må ikke legge ut kontaktinformasjon i sin profil som for eksempel telefonnummer, hjemmeside- og mailadresser. I profilen må medlemmet ikke angi hvilken type medlemskap han har. Med utfyllelse av profilen gir medlemmet 50plusmatch tillatelse til å legge ut profilen og de oppgitte opplysningene på hjemmesiden.

8.

Medlemmet er alltid selv ansvarlig for at innholdet og den informasjonen, som er lagt ut på hjemmesiden.

A.

innholdet i de oppgitte opplysningene ikke er i strid med gjeldende lov og forordninger i Norge og at det ikke er rettsstridig;

B.

at han/hun med sine opplysninger ikke krenker et annet medlem, for eksempel ved å taste inn diskriminerende eller krenkende tekster og/eller tekster av erotisk og/eller seksuell karakter og/eller poste bilder som på en eller annen måte krenker et annet medlem.

C.

at han/hun ikke - på noen som helst måte - vil krenke 50plusmatch's gode navn og interesser.

9.

50plusmatch har rett til å lese beskjeder til og fra medlemmer såfremt 50plusmatch har begrunnet mistanke om, at innholdet i beskjedene ikke er i overensstemmelse med artikkel 7 sine anførte forpliktelser.

10.

Medlemmet innretter seg etter 50plusmatch, og de regler som er oppfyllt i denne artikkelens anførte forpliktelser.

ARTIKKEL 6: VARIGHET OG OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP, UTELUKKELSE OG OPPLØSNING

1.

Medlemskapet kan tegnes for 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 1 år eller fortløpende. 50plusmatch starter medlemskapet straks etter inngåelse.

2.

Innen de første 7 arbeidsdager kan medlemmet si opp medlemskapet uten omkostninger på den betingelse av at medlemmet i denne perioden ikke har anvendt seg av servicen. Betaling som er mottatt eller inkasseret av 50plusmatch tilbakeføres i sin helhet til medlemmet. Å si opp medlemskapet må gjøres via hjemmesiden eller pr. e-post.

3.

Etter utløpet av den nevnte fristen kan medlemmet fortsatt til en hver tid si opp sitt medlemskap uten at det skal overholdes en oppsigelsesfrist. I slike tilfeller er 50plusmatch ikke forpliktet til å tilbakeføre allerede betalte eller inkasserte beløp. Selv i tilfeller der 50plusmatch ikke har fått betaling eller ved automatisk inkasso har medlemmet en betalingsforpliktelse.

4.

I tilfelle en av parterne går konkurs (anmoder om dette foreløpig), eller dersom firmaet oppheves, har den annen part rett til å oppheve medlemskapet uten å ta hensyn til oppsigelsesfristen, dette er under forbehold av de rettigheter som presenteres her.

5.

50plusmatch forbeholder seg retten til å utelukke et medlem fra all videre bruk av hjemmesiden eller servicen ved bl.a. å blokkere og/eller fjerne medlemmets data eller hans IP-adresse [Internet Protokol] og å oppsi medlemskapet uten å forplikte seg til å tilbakebetale allerede innbetalte summer eller godtgørelser.

6.

Uansett 50plusmatchs rett til å kreve fullstendig oppfyllelse av betalingsforpliktelsen, vil selskapet også ha rett til å ta nærmere juridiske forholdsregler overfor medlemmet. Endringer kan bli gjeldene dersom følgende situationer gjør seg gjeldende:

A.

medlemmet på hvilken som helst måte handler i strid med de generelle vilkår;

B.

medlemmet krenker tredjeparts rettigheter, herunder forstås øvrige medlemmers rettigheter;

C.

medlemmet handler i strid med norsk lov eller forskrifter;

D.

medlemmet ikke har anvendt seg av programmet i mere enn 2 måneder;

E.

medlemmet sender 3 beskjeder innen 24 timer til det samme medlemmet uten først å ha mottatt svar på 1 (én) av disse beskjedene.

ARTIKKEL 7: FORTROLIGE OPPLYSNINGER, DATA

1.

Etter påmeldingen noterer eller husker 50plusmatch medlemmets IP-adresse med det formål:

A.

å la medlemmets innloggingsprosess forløpe korrekt;

B.

om nødvendig å kunne blokkere et medlemskap eller serviceytelsen i de tilfeller, som er omtalt i de generelle vilkårene.

2.

Ved påmeldelse eller medlemskap gir medlemmet uttrykkelig beskjed om at 50plusmatch har lov til å bruke og huske persondata medlemmet har opplyst om. Dette gjelder også medlemmets benyttede IP-adresse. 50plusmatch husker de data de har fått opplyst i sin database.

3.

50plusmatch vil kun bruke personopplysninger eller IP-adressen til eget bruk og/eller innenfor rammene av serviceytelsen eller i overensstemmelse med de målsettinger som er beskrevet i de generelle betingelsene. 50plusmatch vil ikke uten tillatelse gi medlemmets (person)opplysninger eller IP-adresse videre til en tredjepart, med mindre man er forpliktet til det ifølge norsk lov eller dersom myndighetene krever det eller ved en rettskjennelse.

4.

Partene er gensidig forpliktet til hemmeligholdelse av alle opplysninger som de har mottatt i forbindelse med påmeldelse, registrering eller en annen kontakt. Da man (hadde) kunne anta, at disse opplysningene (skal) skulle behandles fortrolig.

5.

Partene vil langt det er mulig ta forholdsregler til hemmeligholdelse av de fortrolige opplysningene den andre part har gitt.

ARTIKKEL 8: PRISER, TARIFFER

1.

Alle 50plusmatchs priser er i euro og er inklusiv mva (moms) og andre pålagte skatter, med mindre noe annet uttrykkelig er meddelt. Prisene/tariffene kan bestå av tidligere skyldige beløp, eller andre periodiske skyldige beløp.

2.

50plusmatch har til hver en tid rett til å endre priser og tariffer. 50plusmatch skal forøvrig via hjemmesiden opplyse medlemmene om eventuelle pålagte avgifts- eller tariffendringer, med mindre parterne uttrykkelig har avtalt noe annet. Da vil partene starte den avtalte pris- eller tariffendringen for månedlige eller andre periodiske betalinger 1 (en) måned etter at avtalen er ferdigstilt.

3.

Såfremt et medlem ikke vil akseptere denne betingelsen om pris- eller tariffendringer, har han inntil den dato endringen trer i kraft mulighet til oppsigelse av sitt medlemskap. Oppsigelse skal skje via hjemmesiden eller pr. e-post.

ARTIKKEL 9: BETALING

1.

Etter at medlemskapet er opprettet i henhold til artikkel 3 i de generelle betingelser, skal 50plusmatch sende medlemmet en faktura pr. e-post pålydende det skyldige beløpet. Fakturaer skal betales innen 14 dager etter at medlemskapet er opprettet ellers vil det automatisk bli sendt inkassobrev fra 50plusmatch. Dette skjer innen 14 dager etter datoen for medlemskapets opprettelse.

2.

Betaling til 50plusmatch for medlemskapet skal skje ved forskuddsbetaling, med mindre det skriftlig er avtalt noe annet mellom partene. Ved medlemskapets opphør, uansett av hvilken grunn, er 50plusmatch ikke forpliktet til å tilbakebetale det allerede betalte forskuddsbeløpet. Denne regel gjelder ikke dersom medlemskapets opphør skyldes 50plusmatch eller ved feiltagelse.

3.

Betaling kan skje ved automatisk innkreving, et tilsendt giroinnbetalingskort, kredittkort, elektronisk betaling eller direkte innbetaling til 50plusmatch's bankkonto, som står på hjemmesiden.

4.

Kan automatisk innkreving ikke gjenomføres opplyses medlemmet om at det fastsettes en nærmere frist. Er det heller ikke betalt innenfor denne fristen er medlemmet automatisk i skyld uten at det dermed behøves å sette påkrav mot skyldneren.

5.

Såfremt en faktura ikke er fullstendig betalt innenfor betalingsfristen eller i tilfeller der fakturaen ikke har kunnet inkreves ifølge punkt. 4 i denne artikelen, vil da nærmere fastsatte frist:

A.

skal medlemmet betale 50plusmatch renter på 2 % pr. måned -beregnet av den løpende hovedsummen. Del av en måned betraktes som en hel måned;

B.

skal medlemmet etter at det behørig er anmodet (med unntakelse av tilfellde som det i punkt. 4 av denne artikkelen nevnte) betale et minimum på 15 % av hovedsummen for omkostninger og renter med et absolutt minimum på € 150,00;

C.

har 50plusmatch rett til å kreve medlemmet for et beløp på € 20,00 i administrasjonsomkostninger for hver tilsendt betalingsanmodning, purring o.l.

6.

De beløp medlemmet har betalt, inngår som faste avdrag på alle pålagte renter og omkostninger og deretter på de beløp som kan innkreves, som har stått åpne lengst, med mindre medlemmet ved betaling uttrykkelig i skriftlig form informerer om hvilket betalingskrav beløpet gjelder for.

7.

Såfremt betaling i tide eller integral betaling uteblir fra medlemmet, har 50plusmatch rett til (evt. midlertidig) å blokkere profilen eller medlemskapet.

ARTIKKEL 10: ANSVARLIGHET

1.

50plusmatch tilbyr en platform av fasiliteter for medlemmene til å komme i kontakt med hverandre. 50plusmatch er ikke ansvarlig for at innholdet i profilene til medlemmene er korrekt. 50plusmatch er heller ikke ansvarlig for beskjeder som er sendt på hjemmesiden, heller ikke øvrige opplysninger fra et medlem til et annet står 50plusmatch ansvarlig for. Det samme gjelder skade som oppstår grunnet urettmessig bruk av hjemmesiden. // changed by Ole

2.

50plusmatch er avhengig av forskjellige regioner for å opprettholde tilgjengeligheten til hjemmesiden. 50plusmatch skal etter beste formål kjempe for at eventuelle forstyrrelser elimineres i forbindelse med hjemmesiden og/eller bruk av hjemmesiden. Selv om 50plusmatch kjemper for gode forhold, kan man ikke garantere at hjemmesiden er tilgjengelig uavbrutt.

3.

I henhold til artikkel 4, vil disse vilkår til 50plusmatch ha som formål å oppheve forstyrrelser. 50plusmatch har rett til å foreta vedlikeholdsarbeid eller midlertidig sette hjemmesiden ut av funksjon. I så fall vil 50plusmatch i tide meddele planlagt (vedlikeholdsarbeid) arbeid på hjemmesiden.

4.

Under innskrenkning av de øvrige vilkårene i denne artikkelen utfører 50plusmatch sine oppgaver innenfor rammene av sin servicefunksjon - kan det forventes, men 50plusmatch påtar seg ikke noe som helst ansvar for skade som for eksempel etterfølgende skader og/eller moralsk skade som følger av bruken av hjemmesiden. Dette tar 50plusmatch ikke ansvar for. Med unntak der det er tale om forsett og/eller er bevist uaktsomhet fra 50plusmatch, der det bevises uaksomhet eller andre forhold som står i strid med lovmessige og ufravikelige bestemmelser.

5.

I tilfeller der 50plusmatch måtte være ansvarlig i henhold til gjeldende lovbestemmelser for den skade et medlem måtte lide, kan 50plusmatch aldri forpliktes til skadegodtgjørelse der det påbeløper seg til mer enn det forsikrede beløp, for så vidt som skaden dekkes av en forsikring tegnet av 50plusmatch.

ARTIKKEL 11: FORCE MAJEURE

1.

I tilfeller angående etterlevelse, vil 50plusmatch på grunnlag av medlemskapet eller på grunnlag av de generelle vilkårene, er det ikke mulig og dette skyldes en mangel, der kan det ikke påregnes (force majeure) 50plusmatch eller de brukte providers, har 50plusmatch rett til at utsette oppfyllelsen av sine forpliktelser i en etter egen skjønn rimelig tid eller - hvis oppfyllelsen definitivt er umulig - å oppheve medlemskapet uten noen forpliktelse til skadegodtgørelse.

2.

Under omstendigheter der er tale om force majeure fra 50plusmatchs side forstås for eksempel, internettforstyrrelser, defekter i data- og telekommunikasjonen, og andre tilfeller der det er nødvendig for ytelse av service; som strømstans, 50plusmatchs personalstreik eller varsel av; lock-out, lignende omstendigheter, opptøyer, driftsforstyrrelser pga. brann, oversvømmelse, storm, eksplosjoner eller naturkatastrofer samt krig, offentlige aksjoner, som begrenser serviceytelsen eller forstyrrer denne. Alt uten hensyn til om disse omstendigheter er relevante for 50plusmatch eller dens benyttede leverandører.

ARTIKKEL 12: LINKER

1.

Hjemmesiden inneholder såkalte linker (for eksempel en hyperlink, et banner eller en knapp o.l.) til andre hjemmesider. 50plusmatch har ikke noe de skulle sagt over slike hjemmesider og er ikke på noen måte ansvarlig for (innholdet på) disse hjemmesidene.

2.

50plusmatch er ikke ansvarlig for skade av hvilken som helst årsak som et medlem måtte lide, her underforstått også følger for medlemmet av bruk av eller besøk på siden. Se punkt. 1 i denne artikel.

ARTIKKEL 13: ANVENDT RETT/DOMMERS MAKT

1.

Tvister som måtte oppstå vil bli dømt ifølge norsk rett.

2.

Eventuelle tvister vil bli avgjort etter norsk rett således at 50plusmatch har myndighet til å anlegge sak for distriktsretten på 50plusmatchs hjemsted med mindre byretten er følger i saken.

3.

Medlemmet kan, innen 1 (én) måned etter at 50plusmatch har meddelt ham at saken vil bli forelagt retten i dets hjemsted, tvisten blir forelagt ovenfor den rettsmessige domstol.

4.

Med hensyn til tvister, som oppstår av overenskomster inngått av et medlem som har sin bopel utenfor Norge, må 50plusmatch handle i overensstemmelse med punkt. 2 i denne artikkelen inneholdte eller - etter eget valg - å forelegge tvisten for den rettsmessige domstol i det land/den stat, hvor medlemmet er bosatt.

Vedlegg I: Standardskjema for kansellering

Standardskjema for kansellering

(fyll ut og send inn dette skjemaet kun hvis du ønsker å kansellere avtalen)

 • Til: [navn bedrift]

  [ geografisk adresse bedrift]

  [ faksnummer bedrift, hvis slik er tilgjengelig]

  [ bedriftens e-postadresse eller elektronisk adresse] 

 • Jeg/Vi* meddeler dem med dette at jeg/vi* ønsker å kansellere vår avtale angående

  kjøp av følgende produkter: [beskrivelse produkt]*

  levering av følgende digitale innhold: [beskrivelse digitalt innhold]*

  utførelse av følgende tjeneste: [beskrivelse tjeneste]*

   

 • Bestilt den / mottatt den [dato for bestilling av tjeneste eller mottak av produkter]  
 • [Navn forbruker(e)]
 • [Adresse forbruker(e)]
 • [Underskrift forbruker(e)] (kun vis dette skjemaet sendes inn på pair.)

* Stryk ut det som ikke er aktuelt og fyll ut det som er aktuelt.

Om 50plusmatch - Personvernerklæring - Vilkår - FAQ - Kontakt

Mobile nettsiden
© 50plusmatch.no